zahrajojo: خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده ...
خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده ...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/03 - 14:17 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -