zahrajojo: ای کاش امشب ، من و بالشم که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی می کند دعوت می شدیم بی شک این تراژدی ، اسکار می گرفت
ای کاش امشب ، من و بالشم که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی می کند دعوت می شدیم بی شک این تراژدی ، اسکار می گرفت
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/03 - 14:16 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -