zahrajojo: برای شنیدن صدایی که دوستش می داری، همین لحظه هم بسیار دیر است. افسوس خواهی خورد زمانی که از آن سوی سیم ها کسی بی احساس می گوید برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد
برای شنیدن صدایی که دوستش می داری، همین لحظه هم بسیار دیر است. افسوس خواهی خورد زمانی که از آن سوی سیم ها کسی بی احساس می گوید برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد
1392/04/03 - 14:13 ·
امتیاز + / امتیاز -