soshiant7: حافظه ی آدم های غمگین قویست ؛ می دانند کجای کدام خیابان آن روز “مردند” !
حافظه ی آدم های غمگین قویست ؛ می دانند کجای کدام خیابان آن روز “مردند” !
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/01 - 15:46 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
پیوست عکس:
i6wfx7mtqg9ny5mi6cd7.jpg
i6wfx7mtqg9ny5mi6cd7.jpg · 700x468px, 48KB