soshiant7: جمله “ بی تو میمیرم ” را هیچوقت باور نکن . . . من بی تو هنوز زنده ام ، زنده ای که روزی هزار بار آرزوی مرگ دارد !
جمله “ بی تو میمیرم ” را هیچوقت باور نکن . . . من بی تو هنوز زنده ام ، زنده ای که روزی هزار بار آرزوی مرگ دارد !
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/01 - 15:42 در khaste delan · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
پیوست عکس:
kt11jxipmqlr0swomzp.jpg
kt11jxipmqlr0swomzp.jpg · 500x333px, 103KB