soshiant7: می پرسی : چقدر دوستم داری ؟ میخندم : جهان را متر کرده ای ؟
می پرسی : چقدر دوستم داری ؟ میخندم : جهان را متر کرده ای ؟
1 امتیاز + / 1 امتیاز - 1392/04/01 - 15:19 در khaste delan · 1 امتیاز + / 1 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
پیوست عکس:
3.jpeg