maha: دختر است دیگر... گاهی دلش می خواد بهانه های الکی بگیرد به هوای آغوش تو شانه های تو...... که بعد، تــو آرام خیلی آرام در گوشش زمزمه کنی: ببین من عاشقتــــم...
دختر است دیگر... گاهی دلش می خواد بهانه های الکی بگیرد به هوای آغوش تو شانه های تو...... که بعد، تــو آرام خیلی آرام در گوشش زمزمه کنی: ببین من عاشقتــــم...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/03/29 - 00:18 در دختر حوا توسط Mobile· 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
behzad021

لايك اجي مها

1392/03/29 - 19:16
maha

{-35-}

1392/03/29 - 19:44 توسط Mobile