pani: به بعضیا باید گفت. . . . . دوست عزيز اگرچه شما خيلي آشغالي ولي حداقل قابل بازيافت باش.....
به بعضیا باید گفت. . . . . دوست عزيز اگرچه شما خيلي آشغالي ولي حداقل قابل بازيافت باش.....
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/16 - 21:22 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
senator

سلام واقعا بعضی ها بدرد هیچی هم نمیخورند

1393/10/20 - 08:58