miu-miu: چه در کار،چه در عشق،هرگز نگویید " هنوز وقت هست " یا " شاید دفعه بعد " زیرا مفهومی وجود دارد ب نام دیر شدن...‏‎ ‎
چه در کار،چه در عشق،هرگز نگویید " هنوز وقت هست " یا " شاید دفعه بعد " زیرا مفهومی وجود دارد ب نام دیر شدن...‏‎ ‎
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/29 - 16:50 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -