yaSi: ﭼــﻨـﺪﯾﺴﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻣـﺎ ڪﺳﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ڪﻧـﺪ ﺍﯾـﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺰﺍﯾﻤـ ﻧﻨـﺸﯿﻨـﻨـﺪ ﻣﺮﮔﻢ ﺭﺍﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ڪﻧﻨـﺪ
ﭼــﻨـﺪﯾﺴﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻣـﺎ ڪﺳﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ڪﻧـﺪ ﺍﯾـﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺰﺍﯾﻤـ ﻧﻨـﺸﯿﻨـﻨـﺪ ﻣﺮﮔﻢ ﺭﺍﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ڪﻧﻨـﺪ
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/03/31 - 19:04 توسط Mobile· 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -