yaSi: هر کجا باشی یک شب! به یاد نخستین دیدار.... دل تو نیز خواهد شکست... مثل دل من!!!! همیشه چیزی جا می ماند... بهانه ای برای بازگشت انهایی که رفته اند روزی بر می گردند... حتی به بهانه یک خاطره...!!!
هر کجا باشی یک شب! به یاد نخستین دیدار.... دل تو نیز خواهد شکست... مثل دل من!!!! همیشه چیزی جا می ماند... بهانه ای برای بازگشت انهایی که رفته اند روزی بر می گردند... حتی به بهانه یک خاطره...!!!
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/03/31 - 19:03 توسط Mobile· 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -