miu-miu: بخاطر میخی نعلی افتاد.بخاطر نعلی اسبی افتاد بخاطر اسبی سواری افتاد.بخاطر سواری جنگی شکست خورد بخاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود…!!!
بخاطر میخی نعلی افتاد.بخاطر نعلی اسبی افتاد بخاطر اسبی سواری افتاد.بخاطر سواری جنگی شکست خورد بخاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود…!!!
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/18 - 12:27 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -