pani: وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نشـونـت مـیـدم " بزن دهنشو آسفالت کن
وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نشـونـت مـیـدم " بزن دهنشو آسفالت کن
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/12/15 - 12:01 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -