pani: گـاهــی هـــم نــ ه برای اینکــه، دنبال ازدیاد نعمتیـم نــ ه از تــرس نــ ه از روی عـادت نــ ه بــرای دل خـودمـان... تنها برای خاطـر خــــدا... بـگـویــیــم : الحــمــدلله ...
گـاهــی هـــم نــ ه برای اینکــه، دنبال ازدیاد نعمتیـم نــ ه از تــرس نــ ه از روی عـادت نــ ه بــرای دل خـودمـان... تنها برای خاطـر خــــدا... بـگـویــیــم : الحــمــدلله ...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/12/15 - 11:44 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -