yaSi: یکی نیســـــــــت به بعضیـــــــــا بگه : عزیــــم اونی که با دیدنت کف میکنه "دلستره" نه من !
یکی نیســـــــــت به بعضیـــــــــا بگه : عزیــــم اونی که با دیدنت کف میکنه "دلستره" نه من !
1392/12/05 - 14:54 ·
امتیاز + / امتیاز -