pani: مــرا تنـــگ در آغـوشـتـ مــی گیـری و یکــــ نفــسـ عمیــقـ تــو کـــآفیـسـتـ بــرـآی دوبــآرـه جـآنـ دآدنـمـ در هـوـآی بـو ـدنـتـــ
مــرا تنـــگ در آغـوشـتـ مــی گیـری و یکــــ نفــسـ عمیــقـ تــو کـــآفیـسـتـ بــرـآی دوبــآرـه جـآنـ دآدنـمـ در هـوـآی بـو ـدنـتـــ
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/12/04 - 17:22 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -