yaSi: جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید !!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد..
جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید !!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد..
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/11/16 - 14:18 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -