mona: بر آنچه گذشت و شکست غصه نخور زندگی اگر زیبا بود با کریه شروع نمیشد
بر آنچه گذشت و شکست غصه نخور زندگی اگر زیبا بود با کریه شروع نمیشد
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/02/01 - 22:24 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -