mona: بعضی آدمها مثل سوراخ اول کمربند میمونند همیشه هستند ولی هیچوقت به درد نمیخورند
بعضی آدمها مثل سوراخ اول کمربند میمونند همیشه هستند ولی هیچوقت به درد نمیخورند
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/01/30 - 14:34 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -