mona: من پذیرفتم شکست خویش را پند های قلب دور اندیش را...من پذیرفتم که عشق افسانه است این دل دردآشنا دیوانه است...میییییییییییییییییروم ...میروم شاید فراموشت کنم با فراموشی هم آغوشت کنم ...میروم ازرفتن من شاد باش ازعذاب دیدنم آزاد باش ...گرچه تو تنها تر ازمن میروی آرزو دارم ولی عاشق شوی...آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سردرا...
من پذیرفتم شکست خویش را پند های قلب دور اندیش را...من پذیرفتم که عشق افسانه است این دل دردآشنا دیوانه است...میییییییییییییییییروم ...میروم شاید فراموشت کنم با فراموشی هم آغوشت کنم ...میروم ازرفتن من شاد باش ازعذاب دیدنم آزاد باش ...گرچه تو تنها تر ازمن میروی آرزو دارم ولی عاشق شوی...آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سردرا...
1392/01/30 - 14:17 ·
امتیاز + / امتیاز -