amin--1994: پسر: عزیزم امروز میای خونه ما باهم درس بخونیم؟ دختر: نمی‌شه، باید درس بخونم !
پسر: عزیزم امروز میای خونه ما باهم درس بخونیم؟ دختر: نمی‌شه، باید درس بخونم !
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/01/28 - 22:47 توسط Mobile· 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -