mona: هرگاه خداوند تورا ب لبه پرتگاه بردب او اعتماد کن...یا تورا ازپشت میگیرد یا پرواز کردن را ب تو خواهد آموخت
هرگاه خداوند تورا ب لبه پرتگاه بردب او اعتماد کن...یا تورا ازپشت میگیرد یا پرواز کردن را ب تو خواهد آموخت
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/01/28 - 21:59 در فیس. تو. فیس. توسط Mobile· 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -

باز نشر توسط