nasim61: عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود. حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای
عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود. حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/13 - 17:11 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -