ghader: گورستان با سکوتش می گوید : سخت نگیر ، زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد !
گورستان با سکوتش می گوید : سخت نگیر ، زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد !
1392/01/28 - 15:52 ·
امتیاز + / امتیاز -