mehdi300022: بـــــــرای شناخت بهتر آدمــــــــــــا فقط کافیه بهشون رو بدی ببین چه یــــــــورتمه ای میــــــــــــرن… :|
بـــــــرای شناخت بهتر آدمــــــــــــا فقط کافیه بهشون رو بدی ببین چه یــــــــورتمه ای میــــــــــــرن… :|
6 امتیاز + / 2 امتیاز - 1392/07/12 - 01:32 در الکی خوش ها · 6 امتیاز + / 2 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -