kimiya: خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری
خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/06/19 - 12:06 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -