kimiya: @MEHDI300022 لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...
@mehdi300022 لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/06/19 - 12:01 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
mehdi300022

اینم لبخند{-7-}

1392/06/19 - 18:12