maha: همیشه از تو نوشتم"از تو گفتم از تو و احساست این اولین بار هم که میخواهم از خودم بنویسم از خودم و احساسم حرف بزنم فقط میتوانم بگویم"بی تو هیچم"
همیشه از تو نوشتم"از تو گفتم از تو و احساست این اولین بار هم که میخواهم از خودم بنویسم از خودم و احساسم حرف بزنم فقط میتوانم بگویم"بی تو هیچم"
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/18 - 13:43 در دختر حوا · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -