7asemon - جستجو در پست ها
خمس
خمس
ای کسانی که اشرف مخلوقات هستید آره با شما هستم شمایی که همه فرشتگان جلوتون سجده زدن شمایی که هزاران سال عبادت ابلیس بخاطر امتناع از سجده کردن در برابر شما از بین رفت گوش کنین چی میگم: شما از کسی بریدین که عاشق شماست که از روح خودش در کالبد شما دمید تا دیر نشده برگردین بسویش که با آغوش باز منتظر شماست. به حرفام فکر کنین تفسیرش کنین بعد تصمیم بگیرین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خمس
خمس
ای کسانی که اشرف مخلوقات هستید آره با شما هستم شمایی که همه فرشتگان جلوتون سجده زدن شمایی که هزاران سال عبادت ابلیس بخاطر امتناع از سجده کردن در برابر شما از بین رفت گوش کنین چی میگم: شما از کسی بریدین که عاشق شماست که از روح خودش در کالبد شما دمید تا دیر نشده برگردین بسویش که با آغوش باز منتظر شماست. به حرفام فکر کنین تفسیرش کنین بعد تصمیم بگیرین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ